بهترین اساتید کشور را از کلاسیتی بخواهید.

دبیران

دکتر مهرزاد شکوریان

دکتر بهنام زنده دل

دکتر حسین عشقی

استاد محمد مهدی بالابندیان

دکتر رضا جوان

استاد ستاره شکوری

دکتر میلاد حجرین

استاد هادی تنها

گروه دبیران المپیاد فیزیک دوره اول (هفتم)

گروه دبیران المپیاد شیمی دوره اول (هفتم)

گروه دبیران المپیاد زیست دوره اول (هفتم)

گروه دبیران المپیاد ریاضی دوره اول (هفتم)

گروه دبیران المپیاد فیزیک دوره اول (هشتم و نهم)

گروه دبیران المپیاد شیمی دوره اول (هشتم و نهم)

گروه دبیران المپیاد زیست دوره اول (هشتم و نهم)

گروه دبیران المپیاد ریاضی دوره اول (هشتم و نهم)

استاد امیر محمد فلاح

استاد پیمان جدیدی

استاد مهدی چاووشی

دکتر علیرضا یعقوبی

دکتر امیرحسین سهرابی فر

مهندس سپهر محمدی

دکتر شایان شیر محمدی