دکتر بهنام زنده دل


دروس ارائه شده دبیر

فیزیک کنکور 1401

فیزیک دهم (رتبه سازان)

دوره نکته و تست فیزیک کنکور 1401