دکتر بهنام زنده دل


دروس ارائه شده دبیر

فیزیک کنکور 1401

فیزیک دهم (رتبه سازان)

دوره نکته و تست فیزیک کنکور 1401

فیزیک دهم استاد زنده دل 1402

فیزیک یازدهم استاد زنده دل 1402

کالبد شکافی کتاب درسی فیزیک دهم (استاد زنده دل)

کالبد شکافی کتاب درسی فیزیک یازدهم (استاد بهنام زنده دل)