دکتر حسین عشقی


دروس ارائه شده دبیر

عربی کنکور

عربی یازدهم

جلسات صفر نکته و تست دروس عمومی کنکور 1400

دوره نکته و تست عربی کنکور 1401