استاد پیمان جدیدی


دروس ارائه شده دبیر

جلسات صفر نکته و تست دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1400

تیر آخر - نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان کنکور 1400

حسابان و ریاضیات کنکور 1401

هندسه و گسسته کنکور 1401

ریاضیات دهم (رتبه سازان)