دکتر امیرحسین سهرابی فر


دروس ارائه شده دبیر

زیست کنکور 1401

زیست شناسی دهم (رتبه سازان)

زیست شناسی یازدهم 1401

دوره نکته و تست زیست کنکور 1401

زیست شناسی یازدهم 1402

زیست شناسی دهم 1402

کالبد شکافی کتاب درسی زیست دهم

کالبد شکافی کتاب زیست یازدهم

دوره تستونیزه زیست شناسی پایه دهم

دوره تستونیزه زیست شناسی پایه یازدهم