دکتر امیرحسین سهرابی فر


دروس ارائه شده دبیر

زیست کنکور 1401

زیست شناسی دهم (رتبه سازان)

زیست شناسی یازدهم 1401

دوره نکته و تست زیست کنکور 1401